Organisasjon

Wergelandakdemiet er registrert som en forening i Brønnøysundregisteret, der foreningens medlemmer danner et representantskap. Foreningens daglige drift utføres av et styre. Styrevalg inngår i det årlige representantskapsmøtet og styret står ansvarlig overfor representantskapet.

Organisasjonsnummer: 915 457 495
Kontonummer for innbetalinger: 1503 67 50100
Vipps-nummer til bruk på arrangementer: 19601

Har du spørsmål til våre arrangementer eller vårt arbeid?

Send en e-post til styret@wergelandakademiet.no


Medlemskap

Det går an å melde seg inn i Wergelandakademiet og på den måten kunne bidra i vårt arbeid i forskjellig grad. Vi tilbyr to former for medlemskap:

 1. Representantskapsmedlem (engangsavgift kr 6500)
  Du blir livsvarig innmeldt og har stemmerett på våre generalforsamlinger. Du må stå inne for vår formålsparagraf
  og våre vedtekter. Din søknad vil bli vurdert og eventuellt innvilget etter påfølgende generalforsamling.
 2. Venneforeningsmedlem (årlig avgift kr 150)
  Du blir med i Wergelandakademiets venneforening
  og kan delta på dens aktiviteter. Du mottar jevnlig våre utsendinger til seminarer og leirer.

Er du representant for en skole, bibliotek e.l. kan din organisasjon stå tilknyttet, og informasjon blir sendt deg for videre distribusjon av deg.

Adresseendring

Dersom du har byttet e-postadresse er vi veldig glad for å få beskjed om dette!


Formålsparagraf

Forum for kulturarbeid og pedagogikk grunnlagt på Suttungbevegelsens ideer

Ingeborg Refling Hagen har sagt at «Suttung er en bevegelse i folkeopplysningens tjeneste». Hun har bevisst utviklet utøvingspedagogikken ved å kalle mange tiders og folkeslags diktere og filosofer inn til direkte pedagogisk tjeneste i møte med mennesker på alle alderstrinn. Den skapende situasjon som vokser frem av dette møtet utvikler personligheten og ansvarsfølelsen for fellesskapet, som er viktige verdier i kampen mot historieløshet, massetenkning og passivitet. Stilftelsen vil videreføre Suttungbevegelsens ideer slik de er blitt utviklet og realisert av Ingeborg Refling Hagen og hennes elever.

Målet er at den enkelte stadig skal lære mer om seg selv, om vår kultur og vår samtid, og etter evne bidra til å formidle denne kunnskapen videre. Nøkkelordene for stiftelsens virksomhet blir derfor:

lære selv – formidle til andre
ta imot – gi videre

Foreningen skal være et tilbud til alle som ser nødvendigheten av å ta ansvar for formidling av kulturverdier utover tidens sterkt kommersialiserte mediatilbud. Den skal være et forum for kulturell og pedagogisk idéutveksling, og gjøre kjent arbeidsmåter som er tjenlige i en aktiv tilegnelse av litteratur og kunst.

Stiftelsen har til formål å arbeide med følgende:

 • Skape er møtested hvor ledere og grupper fra hele landet kan lære av hverandre
 • Skape er møtested for grupper som vil fordype seg i et emne over kortere eller lengre tid
 • Skape et møtested for alle som vil hente impulser gjennom kunstarrangement og kurs/seminar.

I tråd med Ingeborg Refling Hagen som har sett dikteren og frihetskjemperen Henrik Wergeland som sin inspirator, vil stiftelsen knytte sin virksomhet til hans navn

» Når det spirer en gang i vårt spor, er det Wergelands tanker som gror.»