Utgangspunktet: Suttungbevegelsen

«Suttung er en bevegelse i folkeopplysningens tjeneste»

sa forfatteren Ingeborg Refling Hagen (bildet til venstre). Refling Hagen har bevisst utviklet utøvingspedagogikken ved å kalle mange tiders og folkeslags diktere og filosofer inn til direkte pedagogisk tjeneste i møte med mennesker på alle alderstrinn. Den skapende situasjon som vokser frem av dette møtet, utvikler personligheten og ansvarsfølelsen for fellesskapet, som er viktige verdier i kampen mot historieløshet, massetenkning og passivitet.

Wergelandakademiet vil videreføre Suttungbevegelsens ideer slik de er blitt utviklet av Ingeborg Refling Hagen og hennes elever. Målet er at den enkelte stadig skal lære mer om seg selv, om vår kultur og vår samtid, og etter evne bidra til å formidle denne kunnskapen videre.

Vi tar ansvar for formidling av kulturverdier utover tidens sterkt kommersialiserte mediatilbud. Den skal være et forum for kulturell og pedagogisk idéutveksling, samt en plattform for arbeidsmåter som er tjenlige i en aktiv tilegnelse av litteratur og kunst.

Akademiets historie

Elever av Ingeborg Refling Hagen planlegger opprettelsen av Wergelandakademiet vinteren 1985/86. Akademiet  blir formelt stiftet 7. juni 1986. Virksomheten består av seminarer og leirer. Dette var en videreføring av suttungbevegelsens tradisjon med litteratur- og teaterleirer gjennom flere tiår. Det aller første året, 1986, ble virksomheten lagt til Stein skole, Nes på Romerike, der Reidar Aulies berømte Wergelandsbilde henger. Dermed fikk akademiet lokaler som øyeblikkelig ga det en profilering. Senere ble andre steder tatt i bruk: Wergelandakademiet fikk leie Lillerommen kultursenter på Vormsund og skogforskningsstedene Tømte og Silvifuturum i Hurdal. Seminarvirksomheten ble flyttet til Oslo – fra ca 1988/89 og frem til september 1994 disponerte Wergelandakademiet en leilighet i Ullevålsveien 58, deretter ble Markus Menighetshus og Aker menighetshus ved St. Hanshaugen benyttet. Fra 2010 har vi hatt et tett samarbeid med Litteraturhuset i Oslo,  Nasjonalbiblioteket og Cinemateket. I 2015 ble akademiet organisert som en forening, og mye av driften kunne dermed gjøres gjennom ikke-private tjenester og kanaler.
Rommet på Stein skole der Wergelandakademiet ble stiftet 7. juni 1986
 

Les Eli Eeg-Henriksens åpningstale